Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku cez internetovú stránku www.livio.sk. Predávajúcim je MEZ Crafts Slovakia, s.r.o., so sídlom Jesenského 13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 48174998, DIČ: 2120105383, IČ DPH: SK2120105383, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42724/T.

 

Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

2. tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

3. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

1. oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou,

2. oneskorené dodanie tovaru zavinené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa,

3. za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.

 

Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

2. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, zásielku neprevziať a reklamovať priamo u kuriéra.

3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

Minimálny odber

Kupujúci sa zaväzuje objednávať z každej referencie minimálne 1 rolku v návine uvedenom v popise produktu.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené na internetovom portáli www.livio.sk sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané bez DPH. K cene tovaru sú pripočítané náklady na doručenie, ktoré hradí kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Spôsob platby

Vystavenú faktúru je potrebné uhradiť vopred, do 5 pracovných dní od jej vystavenia, v opačnom prípade predávajúci nemôže garantovať dostupnosť všetkých objednaných artiklov, prípadne na dobierku kuriérovi.

Úhradu je možné zrealizovať:

1. prevodom na účet vedený v Tatra banka a.s. : SK0511000000002943004858 (platba v EUR)

alebo

2. prevodom na účet vedený v Raiffeisen bank a.s.CZ40 5500 0000 0050 8010 6288 (platba v CZK)

3. na dobierku kuriérovi (v rámci SR a ČR)

 

Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, je odosielaný kuriérskou spoločnosťou do 3 pracovných dní od pripísania úhrady na účet predávajúceho. Tovar na objednávku je odoslaný kuriérskou spoločnosťou do 3 pracovných dní od prijatia tovaru na sklad predávajúceho. O dostupnosti tovaru informuje predávajúci kupujúceho čo najskôr po prijatí objednávky.

Náklady na prepravu hradí kupujúci. Pri hodnote zásielky nad 300€ bez DPH hradí náklady na prepravu v rámci SR predávajúci. Pri hodnote zásielky nad 800€ bez DPH hradí náklady na prepravu do ČR predávajúci.

 

Zrušenie objednávky

Všetky objednávky odoslané cez e-shop www.livio.sk alebo cez e-mail: info@livio.sk sú záväzné.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 12 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobne v sídle spoločnosti alebo prevzatia zásielky na pošte).

 

Reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi  doručovateľa.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.

Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho) Reklamovaný tovar zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

 

Zásady ochrany osobných údajov

v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR)

Spoločnosť MEZ Crafts Slovakia, s.r.o., ako prevádzkovateľ e-shopu www.livio.sk je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov spôsobom a v rozsahu ustanovenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).

Tieto zásady obsahujú súhrn základných informácií pre zákazníkov - dotknuté osoby, ktoré sme povinní pred spracovaním osobných údajov poskytnúť. Všetky pripomienky a podnety týkajúce sa spracovania osobných údajov sa pokúsime vyriešiť čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia podnetu.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne na plnenie zmluvných povinností voči zákazníkovi, zákonných povinností a na účely výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa (napr. zasielanie newsletteru, hodnotenie spokojnosti zákazníkov).

Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú sa plnenie si zmluvných alebo zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie osobných údajov:

Zákazníkom e-shopu v zmysle týchto zásad o ochrane osobných údajov je každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala v e-shope prevádzkovateľa www.livio.sk, čím prejavila záujem o kúpu tovaru.

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii: sú využívané na účely evidovania zákazníkov, vybavenia a doručenia objednávky a ďalšiu dodatočnú komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie tohto účelu: meno, priezvisko, adresa doručenia (ulica, obec, PSČ,), názov spoločnosti ak sa doručuje napr. do zamestnania, e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare (rozsah a cena objednávky), fakturačné údaje ak sú odlišné od údajov na doručenie (meno, priezvisko, ulica, obec, PSČ, názov spoločnosti, IČO, DIČ) prípadne niektoré doplňujúce údaje potrebné pre vybavenie objednávky k maximálnej spokojnosti zákazníka.

Doplňujúce osobné údaje: Prevádzkovateľ môže spracúvať aj ďalšie osobné údaje Zákazníka ako sú napr. číslo bankového účtu alebo platobné údaje pri úhrade kartou, pre účely vrátenia tovaru alebo vybavovania reklamácií. Takto získané osobné údaje spracúva prevádzkovateľ z dôvodu plnenia si svojich zmluvných povinností voči zákazníkovi (na základe čl. 6 ods. 1 b) GDPR). Vyššie uvedené registračné aj doplňujúce osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v e-shope po dobu dvoch rokov od posledného prihlásenia sa zákazníka do e-shopu. Ak osobitný predpis (napr. daňové a účtovné predpisy) vyžaduje uchovávať niektoré osobné údaje mimo e-shopu dlhšie, prevádzkovateľ ich uchováva po dobu vyžadovanú v osobitnom predpise.

Newsletter: Prevádzkovateľ využíva na oslovovanie zákazníkov newsletter, ktorým predstavuje zákazníkom aktuálnu ponukou tovaru, zliav a akcií. Na tento účel si vedie aj evidenciu odberateľov newslettera. Každého zákazníka štandardne oslovuje prevádzkovateľ newsletterom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Pokiaľ zákazník nesúhlasí so zasielaním newslettera, môže kedykoľvek požiadať o vyradenie zo zoznamu odberateľov prostredníctvom odkazu v newsletri.

 

Zdieľanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných alebo zákonných povinností voči zákazníkom. Takýmito osobami sú najmä partnerské spoločnosti ako doručovateľské a kuriérske spoločnosti, účtovné spoločnosti, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb nevyhnutných pre riadnu prevádzku e-shopu. Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje zákazníka v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR) spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

 

Používanie súborov cookies

Webové stránky www.livio.sk používajú k analýze návštevnosti súbory cookies. Informácie o tom, ako zákazníci stránku používajú používajú, zdieľa prevádzkovateľ v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Používaním týchto webových stránok zákazník súhlasí s použitím súborov cookies. Viac informácií https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookies.


Práva dotknutej osoby

Podľa GDPR má zákazník ako dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. V texte nižšie uvádzame základné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich aplikácie.

Právo na prístup k údajom a právo na prenosnosť údajov:


prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Zákazník má právo získať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia (čl 16 GDPR).

Právo na výmaz osobných údajov:

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:

 • osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané

 • zákazník odvolá súhlas na spracúvanie na základe súhlasu;

 • spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

  Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

   

  Právo na obmedzenie spracúvania:

  V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať osobné údaje len: so súhlasom dotknutej osoby, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu (čl. 18 GDPR).

   

  Právo namietať:

  Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 GDPR).

   

  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

  Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:
  Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko, www.dataprotection.gov.sk

 

Obchodné podmienky aktualizované 30.8.2019

N2UzOWZi