Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku cez internetovú stránku www.livio.sk. Predávajúcim je LIVIO, s.r.o., so sídlom Palárikova 3165/14, 811 04 Bratislava, IČO: 47 715 448, DIČ: 2024064482, IČ DPH: SK2024064482, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98271/B.


Povinnosti predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

2. tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

3. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

1. oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou,

2. oneskorené dodanie tovaru zavinené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa,

3. za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.


Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

2. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, zásielku neprevziať a reklamovať priamo u kuriéra.

3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

Minimálny odber


Kupujúci sa zaväzuje objednávať z každej referencie minimálne 1 rolku v návine uvedenom v popise produktu.

 

Ceny tovaru


Ceny uvedené na internetovom portáli www.livio.sk sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané bez DPH. K cene tovaru sú pripočítané náklady na doručenie, ktoré hradí kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Spôsob platby


Vystavenú faktúru je potrebné uhradiť vopred, do 5 pracovných dní od jej vystavenia, v opačnom prípade predávajúci nemôže garantovať dostupnosť všetkých objednaných artiklov, prípadne na dobierku kuriérovi.

 

Úhradu je možné zrealizovať:

1. prevodom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni : 5053518850 / 0900 (platba v EUR)

alebo

2. prevodom na účet vedený vo FIO banke : 2600582170 / 2010 (platba v CZK)

3. na dobierku kuriérovi (v rámci SR a ČR)

 

Dodacie podmienky


Tovar, ktorý je skladom, je odosielaný kuriérskou spoločnosťou do 3 pracovných dní od pripísania úhrady na účet predávajúceho. Tovar na objednávku je odoslaný kuriérskou spoločnosťou do 3 pracovných dní od prijatia tovaru na sklad predávajúceho. O dostupnosti tovaru informuje predávajúci kupujúceho čo najskôr po prijatí objednávky.

Náklady na prepravu hradí kupujúci. Pri hodnote zásielky nad 300€ bez DPH hradí náklady na prepravu v rámci SR predávajúci. Pri hodnote zásielky nad 800€ bez DPH hradí náklady na prepravu do ČR predávajúci.


Zrušenie objednávky


Všetky objednávky odoslané cez e-shop www.livio.sk alebo cez e-mail: info@livio.sk sú záväzné.


Záručná doba


Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 12 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobne v sídle spoločnosti alebo prevzatia zásielky na pošte).


Reklamácie


Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi  doručovateľa.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.

Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho) Reklamovaný tovar zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 

Ochrana osobných údajov


Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.


YTgwZT